موسسه حکمت سهروردی با همکاری مراکز دانشگاهی همایشی بین المللی را در بازخوانی اندیشه های شیخ اشراق برگزار می نماید. بازخوانی اندیشه های سهروردی برای نسل جدید که در دنیایی متفاوت از زمانه سهروردی زندگی می کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. البته در این بازخوانی، بنا به ویژگی انتقادی دنیای جدید، ممکن است نقدهایی بر آن اندیشه ها وارد آید. طرح این همایش بین المللی که به صورت حضوری و آنلاین (دو گانه) در اسفند 1401 برگزار خواهد شد، برخاسته از این نگاه است که گاهی در متن سنت های اصیل فکری، ایده هایی نو برای دنیای نو وجود دارد که پس از عیارسنجی، می تواند زینت بخش ذهن و روان مردمان دنیای جدید باشد.