آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1402-02-16
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1402-02-17
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1402-02-18
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1402-02-21
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-02-22
تاریخ شروع همایش
1402-02-23
تاریخ پایان همایش
1402-02-24