کمیته اختیاری 1

غلامرضا اعوانی

غلامرضا اعوانی

رئیس همایش
aavaniirip.ir
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

کمیته علمی

محسن جوادی

محسن جوادی

دبیر کمیته علمی
javadi-mqom.ac.ir
دانشگاه قم
Peter Adamson

Peter Adamson

عضو کمیته علمی
peter.adamsonlrz.uni-muenchen.de
Ludwig Maximilian University of Munich, Germany
رضا اکبری

رضا اکبری

عضو کمیته علمی
re.akbariisu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع)
بابک عالیخانی

بابک عالیخانی

عضو کمیته علمی
alikhaniirip.ac.ir
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
Mehdi  Aminrazavi

Mehdi Aminrazavi

عضو کمیته علمی
maminrazumw.edu
University of Mary Washington, USA
سعید انواری

سعید انواری

عضو کمیته علمی
saeed.anvariatu.ac.ir
دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
حسن بلخاری

حسن بلخاری

عضو کمیته علمی
hasan.bolkhariut.ac.ir
دانشگاه تهران
نجفقلی حبیبی

نجفقلی حبیبی

عضو کمیته علمی
nhabibiut.ac.ir
دانشگاه تهران
Boris Hennig

Boris Hennig

عضو کمیته علمی
hennigryerson.ca
Toronto Metropolitan University, Canada
قاسم کاکائی

قاسم کاکائی

عضو کمیته علمی
gkakaierose.shirazu.ac.ir
دانشگاه شیراز
طاهره کمالی زاده

طاهره کمالی زاده

عضو کمیته علمی
t.kamalizadehihcs.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
Jari Kaukua

Jari Kaukua

عضو کمیته علمی
jari.kaukuajyu.fi
University of Jyväskylä, Finland
سحر کاوندی

سحر کاوندی

عضو کمیته علمی
drskavandiznu.ac.ir
دانشگاه زنجان
Mohammad Legenhausen

Mohammad Legenhausen

عضو کمیته علمی
legenhausenyahoo.com
Imam Khomeini's Educational and Research Institute, Iran
نادیا مفتونی

نادیا مفتونی

عضو کمیته علمی
nadia.maftouniut.ac.ir
دانشگاه تهران
Roxanne Marcotte

Roxanne Marcotte

عضو کمیته علمی
marcotte.roxanneuqam.ca
University of Quebec, Canada
سیده زهرا مبلغ

سیده زهرا مبلغ

عضو کمیته علمی
s.z.moballeghihcs.ac.ir
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید مصطفی محقق داماد

سید مصطفی محقق داماد

عضو کمیته علمی
mdamadias.ac.ir
دانشگاه شهید بهشتی
Seyed N. Mousavian

Seyed N. Mousavian

عضو کمیته علمی
smousavianluc.edu
Loyola University Chicago, USA
سعید رحیمیان

سعید رحیمیان

عضو کمیته علمی
srahimianrose.shirazu.ac.ir
دانشگاه شیراز
انشاالله رحمتی

انشاالله رحمتی

عضو کمیته علمی
a_rahmati_phi_iau.ac.ir
دانشگاه آزاد اسلامی
Sajjad Rizvi

Sajjad Rizvi

عضو کمیته علمی
s.h.rizviexeter.ac.uk
University of Exeter, England
محمد سعیدی مهر

محمد سعیدی مهر

عضو کمیته علمی
saeedimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
حسن سید عرب

حسن سید عرب

عضو کمیته علمی
h.seyedarabgmail.com
بنیاد دایرة المعارف اسلامی
Tahir Uluç

Tahir Uluç

عضو کمیته علمی
tulucerbakan.edu.tr
Necmettin Erbakan University, Turkey
John Walbridge

John Walbridge

عضو کمیته علمی
jwalbridindiana.edu
Indiana University, USA
سید یدالله یزدان پناه

سید یدالله یزدان پناه

عضو کمیته علمی
yazdanpanah.sayedgmail.com
مجمع عالی حکمت اسلامی
سید محمود یوسف ثانی

سید محمود یوسف ثانی

عضو کمیته علمی
yousefsaniirip.ir
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
محمد ذبیحی

محمد ذبیحی

عضو کمیته علمی
m-zabihiqom.ac.ir
دانشگاه قم

کمیته اجرایی

روح الله فدائی

روح الله فدائی

دبیر اجرایی
r.fadaeimodares.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرس
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

عضو کمیته اجرایی-مترجم
m.ghassemiisu.ac.ir
دانشگاه امام صادق (ع)
محمدحسن فیروزبه

محمدحسن فیروزبه

عضو کمیته اجرایی
hasan.f1378gmail.com
دانشگاه امام صادق ع