•             معرفی زندگی و زمانه سهروردی
•             بازخوانی و بازآفرینی اندیشه های سهروردی
•             ارزیابی نظریه های اصلی وی در هستی شناسی، منطق و انسان شناسی و ...
•             فراهم کردن فرصتی برای گفت و گو درباره جایگاه کشف و شهود در فلسفه ورزی
•             بررسی تطبیقی آرای سهروردی با آرای فیلسوفان جدید در مسائل مختلف
•             گشودن راهی نو برای تاملات فلسفی ایرانی در مورد جهان هستی و خداوند
•             بررسی چگونگی بهره گیری وی از تمثیل و استعاره در بیان حقائق
•             بررسی نقش خیال در اندیشه ورزی فلسفی
•           بررسی امکان تاسیس مابعدالطبیعه اخلاق مبتنی بر اندیشه های اشراقی