تغییر در تاریخ های مهم همایش
0-132 فروردین 781
تغییر در تاریخ های مهم همایش

احتراما به اطلاع می رساند با توجه به مهیا شدن شرایط برای برگزاری همایش بین المللی شیخ اشراق در شهر زنجان یا سهرورد (زادگاه شیخ اشراق) و نظر به برودت شدید هوا در استان زنجان، کمیته علمی و اجرایی همایش تصمیم گرفتند تا موعد برگزاری همایش را به تاریخ 23 و 24 اردیبهشت ماه 1402 تغییر دهند. بدین ترتیب امکان ارسال چکیده نیز تا 15 اسفندماه 1401 تمدید می گردد.