سخنرانی آقای دکتر حسین زاده در روز اول همایش
1402-03-04

در ادامه فایل تصویری و همچنین چکیده سخنرانی جناب آقای دکتر مرتضی حسین زاده (استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان) با عنوان «روش شناسی کسب معرفت دینی از نظر شیخ اشراق» در همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید که در نشست تخصصی شیخ اشراق و فلسفه دین برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.


معرفت دینی به معنای شناخت‌ها و فهم‌های روشمند مرتبط با ادیان بوده که نیازمند به روش، ابزارها و منابع خاصی است. در عین حال ممکن است موانعی بر سر راه کسب معرفت دینی قرار گرفته و فهم آن را ناقص یا ناممکن سازد. شیخ شهاب‌الدین سهروردی، پایه‌گذار حکمت اشراق و احیاکننده فلسفه ایران باستان، با تمرکز در آیات قرآن و احادیث، معتقد است نوری که مشاهده حقایق حکمی را ممکن می‌سازد، وحی محمدی است. در روش اشراقی حقایق وجودی با سیر درونی مشاهده شده و با به کار بستن اصول اخلاقی و توجه به حکمت عملی کسب می‌شود. او ادعا می‌کند با همراه کردن کشف و شهود و عقل می‌توان به معرفت دینی صحیح دست یافت و عقل صرف در دستیابی به معرفت دینی ناکام است. در روش اشراقی با برهانی کردن اصول فلسفی، به قرآن استشهاد شده و راه کسب معرفت دینی منحصر در این روش قلمداد می‌شود. نبود قوه استدلال و بحث، موجب عدم کمال سالک و نبود کشف و شهود، موجب نقص در کمال فیلسوف خواهد بود. در نتیجه وجود مثلث شهود، عقل و وحی برای دستیابی به معرفت دینی لازم است، که البته هر ضلع آن جایگاه و محدوده خاص به خود را دارد.