سخنرانی آقای دکتر سلیمانی ابهری در روز اول همایش
1402-03-04

در ادامه فایل تصویری و همچنین چکیده سخنرانی جناب آقای دکتر هادی سلیمانی ابهری (استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه زنجان) با عنوان «تاملی بر نظریه تاثیر فرهنگ بلخ در فلسفه اشراق سهروردی» در همایش بین المللی شیخ اشراق و دنیای جدید که در نشست تخصصی شیخ اشراق و مطالعات تاریخی برگزار گردید، تقدیم علاقه‌مندان می شود.علیرغم مطالعات وافر در حوزه منابع تأثیرگذار بر آرای سهروردی، کمتر پژوهشگری مانند علی امیری، محقق نواندیش افغانی، قادر به طرح ایده تأثیر فرهنگ بلخ در فلسفه اشراق سهروردی بوده است. پیش‌تر، سهروردی پژوهی چون هانری کربن، حکمت اشراق رادر قلب فرهنگ زرتشتی گری ساسانی قرار داده بود. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای در صدد طرح و بررسی نظریه علی امیری است که معتقد است نشاندن شیخ اشراق در قلب سنت مغانی توسط هانری کربن، گوهر اصلی تعالیم شیخ مقتول را که نور خره یا خمیره ازلی است نابود می‌کند. وی در کتاب مخاطرات خرد به پدیدار‌شناسی بحران عقل در فرهنگ اسلامی پرداخته ودر مورد منابع الهام بخش ایدۀ نور و اشراق در آثارسهروردی، بلخ را جغرافیای معنوی خاستگاه تفکر اشراقی سهروردی معرفی می‌کند و اشاره شیخ اشراق به جاماسب به عنوان منابع خود و نیز تأکید سهروردی بر نفی مجوسیت را از دلایل مدعای خود برمی‌شمرد.